• Rittenhouse. …
  • Sagamore Spirit. Straight Rye Whiskey. …
  • Copper Fox. Rye Whisky. …
  • Templeton Rye Spirits. Templeton Rye Whiskey. …
  • Sazerac. Straight Rye Whiskey. …
  • High West. Double Rye. …
  • Michter’s. US* Single Barrel Straight Rye Whiskey. …
  • Sagamore Spirit. Cask Strength Straight Rye Whiskey.