• 8 Canadian Club 100% Rye. …
  • 7 Masterson’s Straight Rye Whiskey 10 Year. …
  • 6 Alberta Rye Dark Batch Whisky. …
  • 5 Crown Royal Northern Harvest Rye. …
  • 4 Whistlepig 10 Year Straight Rye. …
  • 3 Hochstadter’s Family Reserve Straight Rye Whiskey. …
  • 2 Lot No. 40 Canadian Rye. …
  • 1 Lock Stock & Barrel Straight Rye Whiskey 16 Year. Spicy & Full Bodied.